Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Uzturlīdzekļu garantijas fonds – Informācijas drošības pārvaldības un fizisko personas datu apstrādes audita iepirkums

Kategorija: Iepirkumi

Iepirkuma priekšmets:

1. Informācijas drošības pārvaldības audits atbilstoši standartā LVS ISO/IEC 27000:2005 noteiktajām prasībām, izvērtējot Automātisko lietvedības sistēmu (ALS), Automātiskajā lietvedības sistēmā (ALS) integrēto valsts informācijas sistēmu „Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistrs”, Uzturlīdzekļu garantiju fonda uzskaites sistēmu (UGFUS), grāmatvedības uzskaites programmu SOLCRAFT FinaWin
2. UGFA mājas lapas drošības testa veikšana
3. MS SQL datubāzu drošības testa veikšana
4. Personas datu apstrādes audita veikšana
5. Konsultācijas par ieteikumu ieviešanu, nepārsniedzot 4 darba stundas

3.1. Pretendentiem jāatbilst sekojošām atlases prasībām:
3.1.1.    Uz Pretendentu un apakšuzņēmējiem neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.1. panta piektajā daļā norādītie Pretendentu izslēgšanas noteikumi.
3.1.2.    Pretendentam un apakšuzņēmējiem jānodarbina sekojošas kvalifikācijas speciālisti:
3.1.2.1. informācijas sistēmu auditors – otrā līmeņa augstākā izglītība datorzinātnēs, starptautiski atzīts informācijas sistēmas auditora sertifikāts (Certified Information Systems Auditor vai ekvivalents), vadošais speciālists vismaz 3 (trīs) līdzvērtīgu drošības atbilstības auditu veikšanā ;
3.1.2.2.informācijas sistēmu drošības testētājs, starptautiski atzīts drošības pārbaužu sertifikāts (Certified Ethical Hacker vai ekvivalents), vadošais speciālists vismaz ar viena gada pieredzi drošības testu veikšanā un piecu līdzvērtīgu ( 5 web risinājumu drošības testu un 5 MS SQL datubāzu drošības testu) drošības testu veikšanā.

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits: 3
IV.3)INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA “Analytica”, 40003823267
Pasta adrese: Tērbatas iela 32
Pilsēta/Novads: Rīga
Pasta indekss: LV-1011
Valsts: Latvija
E-pasta adrese: birojs@analytica.lv
Tālruņa numurs: 67471283
Vispārējā interneta adrese (URL):
Faksa numurs: 67471284
IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)
Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 7700    Valūta: LVL
Kopējā līgumcena par kuru noslēgts līgums (bez PVN): 7700 Valūta: LVL

Avoti:
IUB: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/164756
IUB: https://www.iub.gov.lv/pvs/show/167302
UGF: http://www.ugf.gov.lv/lat/publiskie_iepirkumi/pazinojumi_par_gaidamajiem_iepirkumiem/informacijas_drosibas_parvaldibas_un_fizisko_personu_datu_apstrades_audits./ [pielikums]

Tagged:

2010-12-02  »  edgars

  1. edgars
    24 January 2011 @ 13:28

    Piegādātājs (-ji): SIA “Analytica” (40003823267)
    Līgumcena: 7 700,00 LVL

Re: Uzturlīdzekļu garantijas fonds – Informācijas drošības pārvaldības un fizisko personas datu apstrādes audita iepirkumsTags you can use (optional):
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>