Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

File: August 2011

Vadlīnijās apkopoti galvenie principi elektroniskajiem dokumentiem noteikto prasību tehniskai izpildei, t.sk. skaidroti elektronisko dokumentu formāti un to izmantošana, elektroniskas parakstīšanas iespējas, elektronisko dokumentu sūtīšana, nodošana un saņemšana, papīra dokumentu elektronisku atvasinājumu noformēšana, apliecinājumu uzrakstu noformēšana elektroniskam dokumentam u.c. prasību izpilde. Vadlīniju izstrādi paredzēja grozījumi elektronisko dokumentu aprites noteikumos. Vadlīnijas satur visādā ziņā noderīgus norādījumus. Ievērības […]

1 komentārs  » Read the rest

IT audita centrs piedāvā veikt pamata Mājaslapas drošības auditu par 98.00 Ls plus PVN, kurā tiktu atklātas mājaslapas nepilnības. IT audita centra apkopotā statistika liecina, ka tikai 3 no 10 pārbaudītajām klientu mājaslapām ir drošas un tajās nav iespējams izmainīt saturu. Šis ir ierobežota laika iedāvājums un norādītā cena ir spēkā pirmajiem 10 klientiem. Undp.lv […]

3 komentāri  » Read the rest

Šāda veida strīdi tikuši skatīti arī Latvijas tiesās, piemēram, saistībā ar domēna vārda “hipokredits.lv” reģistrēšanu. Šo domēna vārdu bija reģistrējusi SIA “Hipokredits”, kura nodarbojās ar kreditēšanas pakalpojumiem. Valsts akciju sabiedrību “Hipotēku un zemes banka”, kurai piederēja preču zīmes “hipo”, “HipoNet” un “HipoNet.lv.internetbanka”, vērsās Rīgas apgabaltiesā, lūdzot tiesu uzlikt SIA “Hipokredits” pienākumu pārtraukt Hipotēku bankas preču […]

1 komentārs  » Read the rest

Noteikumi par personas datu nodošanas līgumos obligāti iekļaujamiem nosacījumiem Izdoti saskaņā ar Fizisko personu  datu aizsardzības likuma 28.panta ceturto daļu 1. Noteikumi nosaka obligātos nosacījumus, kas iekļaujami līgumos par personas datu nodošanu uz valstīm, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstis un kas nenodrošina tādu datu aizsardzības pakāpi, kāda atbilst attiecīgajai Latvijā spēkā […]

 » Read the rest

Darba pienākumi # izstrādāt, ieviest un pārvaldīt IS drošības politiku un standartus, ņemot vērā FKTK prasības; # veikt regulāru IS drošības risku analīzi un iekšējos IS auditus; # izstrādāt ārkārtas gadījumu rīcības plānu un datu noplūdes profilakses risinājumus; # ieviest un uzturēt uzņēmuma IS aizsardzības, integritātes un pieejamības nodrošināšanai nepieciešamos tehniskos rīkus; # veidot un […]

4 komentāri  » Read the rest

Obligātās prasības, kas jāievēro, izstrādājot personas datu aizsardzības pārkāpumu izmeklēšanas un novēršanas iekšējo kārtību Izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 68.1 panta otro daļu 1. Noteikumi nosaka obligātās prasības, kas jāievēro elektronisko sakaru komersantam, izstrādājot personas datu aizsardzības pārkāpumu izmeklēšanas un novēršanas iekšējo kārtību. 2. Elektronisko sakaru komersants nosaka personu vai struktūrvienību, kura ir atbildīga […]

 » Read the rest

2.1. Iepirkuma priekšmeta mērķis: veikt socioloģiskos pētījumus par Latvijas iedzīvotāju paradumiem un attieksmi pret LVRTC sertifikācijas pakalpojumiem, tai skaitā (e-parakstu), to pielietojuma perspektīvām, kā arī alternatīvajiem personas elektroniskās identifikācijas veidiem un to popularitātes vērtējumu iedzīvotāju vidū. 2.2. Uzdevumi: 2.2.1. Konsultēt pasūtītāju par optimālāko socioloģisko pētījumu norises veidu, aptaujas anketu jautājumu formulēšanu un aptaujas anketu projekta […]

Tagged:

 » Read the rest

Iepirkuma priekšmets: E–paraksta integrēšana resursu vadības sistēmā (RVS) Horizon. Paredzāmā līgumcena (bez PVN) 5 500.00 2.1. Pretendentam jānodrošina e-paraksta integrēšana RVS Horizon vidē, nodrošinot: 2.1.1. Autentifikāciju RVS Horizon, izmantojot elektronisko parakstu; 2.1.2. Grāmatvežu daļas darbinieku atslogošanu, automatizējot dokumentu (izejošo rēķinu) elektronisku parakstīšanu. 2.2. Darba uzdevums: 2.2.1. Elektroniskā paraksta izmantošana lietotāja autorizācijai Elektroniskā paraksta izmantošana lietotāja […]

 » Read the rest

Responsibilities: * Designing and implementing software protection technologies * Creating formal requirements and design documentation * Analyzing, reviewing and validating source code and security applications to match defined security attributes * Providing consultations to junior colleagues to ensure qualificationimprovements * Achieving deadlines and project objectives Basic qualification requirements: * Bachelor or master in computer science […]

 » Read the rest

Iepirkuma priekšmets: Pamācības par e-pakalpojumiem (drukātas un elektroniskas). Iepirkuma priekšmeta apraksts: Izpildītājs, konsultējoties ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētās aktivitātes 3.2.2.1.1. „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu īstenošanā iesaistītajām institūcijām, veic priekšizpēti par projektu ietvaros izstrādātajiem, sabiedrībai potenciāli lietderīgākajiem elektroniskajiem pakalpojumiem un, saskaņā ar veiktās priekšizpētes rezultātiem, izstrādā atlasīto e-pakalpojumu praktiskā pielietojuma aprakstus. E-pakalpojumu […]

1 komentārs  » Read the rest