Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Operatīvās darbības likuma grozījumi precizēs tiesneša akcepta saņemšanu un videokontroles kārtību

Kategorija: Datu drošība + DP + Juridiskie aspekti + KNAB + Operatīvā darbība + Personas dati

No Satversmes tiesas 2011.gada 11.maija sprieduma lietā Nr.2010-55-0106 (turpmāk – spriedums), redzams, ka institūciju vidū nepastāv vienots viedoklis par tiesneša akcepta saņemšanu neatliekamības gadījumos. Tā Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ir paudis viedokli (sprieduma 5.2.punkta 2.rindkopa), ka tiesneša akcepts nemaz nav jāsaņem, ja neatliekamības kārtībā uzsāktais sevišķā veidā veicamais operatīvās darbības pasākums, tiek īstenots mazāk kā 72 stundas. Savukārt, Ģenerālprokuratūra (sprieduma 8.2.punkta 3.rindkopa) ir sniegusi viedokli, ka:  „Operatīvās darbības likuma 7. panta piekto daļu esot iespējams interpretēt dažādi, jo no tās konstrukcijas neesot nepārprotami skaidrs, vai tiesneša akcepts jāsaņem arī tajos gadījumos, kad operatīvās darbības pasākumi pabeigti pirms 72 stundu termiņa beigām. Līdz ar to minētajā pantā būtu izdarāmi grozījumi, lai skaidri definētu tiesneša akcepta saņemšanas kārtību.”.

Lai arī Satversmes tiesa Sprieduma secinājuma daļā (18.punkta 5.rindkopa) ir norādījusi, ka operatīvās darbības pasākumi, kas veikti, lai novērstu Operatīvās darbības likuma 7. panta piektajā daļā minētos noziedzīgos nodarījumus, atzīstami par samērīgiem un Satversmes 96. pantam atbilstošiem tikai tad, ja neatkarīgi no to pabeigšanas laika ir saņemts Augstākās tiesas priekšsēdētāja vai viņa īpaši pilnvarota Augstākās tiesas tiesneša akcepts, kā arī (Sprieduma 13.2.punkta 3.rindkopa) norādījusi, ka Operatīvās darbības likuma 7. panta piektajā daļā minētais jēdziens “novērst” ietver ne vien noziedzīga nodarījuma novēršanu, bet arī citu noziedzīgu nodarījumu atklāšanu, tomēr, ņemot vērā to, kādas viedokļu atšķirības šīs normas ir izraisījušas šobrīd, nepieciešams padarīt Operatīvās darbības likuma 7.panta piekto daļu precīzāku.

Operatīvās darbības likuma 7.panta piektā daļa nenosaka, ko darīt ar neatliekamības kārtībā uzsākta sevišķā veidā veicamā operatīvās darbības pasākuma rezultātā iegūto informāciju, ja tiesnesis atzinis operatīvās darbības pasākuma veikšanu par prettiesisku vai nepamatotu. Ņemot vērā, ka, ja tiesnesis atzinis pasākuma veikšanu par prettiesisku vai nepamatotu, tad iegūtā informācija nav izmantojama Operatīvās darbības likuma 24.pantā paredzētajā kārtībā, līdz ar to nav lietderīgi šādu informāciju glabāt. Attiecīgi, Operatīvās darbības likuma 7.panta piektajā daļā nepieciešams noteikt, ka operatīvās darbības subjekts iegūto informāciju nekavējoties iznīcina, ja tiesnesis atzinis neatliekamības kārtībā uzsāktu sevišķā veidā veicamo operatīvās darbības pasākumu par prettiesisku vai nepamatotu.

Kriminālprocesa likuma 221.pantā „Vietas audio vai videokontrole” ir definēta publiski nepieejamas vietas audiokontrole un videokontrole. Operatīvās darbības likumā nav definētas šādas publiski nepieejamas vietas videokontroles. Operatīvās darbības likuma 10.pantā „Operatīvā novērošana (izsekošana)” ir reglamentēta personas un objekta novērošana. Atbilstoši Operatīvās darbības likuma 6.panta trešajai daļai operatīvās novērošanas laikā  var izdarīt audio, video ierakstus, izmantot tehnisko līdzekļus utt. Operatīvās darbības likuma 7.panta ceturtajā daļā operatīvā novērošana (vai kāda tās daļa) nav minēta kā sevišķā veidā veicams operatīvās darbības pasākums. Līdz ar to tiesību aizsardzības iestāžu vidū nav vienotas izpratnes par operatīvās novērošanas veikšanu, izmantojot tehniskos līdzekļus, publiski nepieejamās vietās un ir bijuši gadījumi, kad šādi pasākumi veikti bez tiesneša akcepta.

Diezgan nopietnas neprecizitātes, kas ļauj operatīvās darbības veicējiem diezgan brīvi iejaukties personas privātajā dzīvē.

Likumprojekts paredz precizēt Operatīvās darbības likuma 7.panta piekto daļu, nosakot, ka:
1) sevišķā veidā veicamos operatīvās darbības pasākumus, gadījumos, kad jārīkojas nekavējoties, lai novērstu vai atklātu terorismu, slepkavību, bandītismu, masu nekārtības, citu smagu vai sevišķi smagu noziegumu, kā arī tad, kad reāli ir apdraudēta personas dzīvība, veselība vai īpašums, saņemot prokurora piekrišanu, var uzsākt bez tiesneša akcepta;
2) šajā pantā noteiktajos gadījumos, kad jārīkojas nekavējoties un sevišķā veidā veicamais operatīvās darbības pasākums ir uzsākts bez tiesneša akcepta, ne vēlāk kā nākamajā darba dienā ir jāsaņem tiesneša akcepts, kas lems par tā uzsākšanas neatliekamības kārtībā pamatotību un turpināšanas nepieciešamību. Ja tiesnesis atzīs sevišķā veidā veicamā operatīvās darbības pasākuma veikšanu par nepamatotu vai prettiesisku, operatīvās darbības subjekts pasākuma rezultātā iegūto informāciju nekavējoties iznīcinās.
Likumprojekts paredz papildināt Operatīvās darbības likuma 6.panta pirmo daļu ar 12.punktu, kā arī 17.pantu ar ceturto punktu, ieviešot jaunu operatīvās darbības pasākumu – operatīvā publiski nepieejamu vietu videonovērošana. Tāpat tiek precizēta Operatīvās darbības likuma 7.panta ceturtā daļa, nosakot, ka operatīvā publiski nepieejamu vietu videonovērošana veicama sevišķā veidā.

Avoti:
MK: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40213074

Tagged:

2011-10-19  »  edgars

Re: Operatīvās darbības likuma grozījumi precizēs tiesneša akcepta saņemšanu un videokontroles kārtībuTags you can use (optional):
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>