Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Personas apliecībās tiks iekļauts 5 gadus derīgs e-paraksts ar 120 bezmaksas laika zīmogiem

Kategorija: eID + eparaksts + ePārvalde + Juridiskie aspekti + PMLP


 11. Personas apliecībā vai uzturēšanās atļaujā, ir iestrādāts datu nesējs – kontakta mikroshēma, kas atbilst tiesību aktos noteiktajām prasībām drošiem elektroniskā paraksta radīšanas līdzekļiem un kurā personai ar attiecīgu rīcībspēju ir iekļauta šāda informācija:
11.1. elektroniskā paraksta privātā atslēga;
11.2. elektroniskā paraksta publiskā atslēga;
11.3. kvalificēts elektroniskā paraksta sertifikāts;
11.4. elektroniskās identitātes pārbaudes (turpmāk – autentifikācija) privātā atslēga;
11.5. autentifikācijas publiskā atslēga;
11.6. autentifikācijas sertifikāts;
11.7. dati iekļautās informācijas aizsardzībai un automatizētai apstrādei (metadati).

12. Ja persona vēlas, personas apliecības vai uzturēšanās atļaujas kontakta mikroshēmā var tikt iekļauta papildus informācija, ko noteikusi personas apliecības vai uzturēšanās atļaujas izdevējiestāde un kas nav pretrunā ar tiesību aktos noteiktajām prasībām drošiem elektroniskā paraksta radīšanas līdzekļiem un fizisko personu datu aizsardzībai.

Šī norma paredzēta, lai atvieglotu iespēju nākotnē papildināt personas apliecības funkcionalitāti, piemēram, iekļaujot šifrēšanas atslēgu pāri un šifrēšanas sertifikātu.

32. Parakstot Iesniegumu personas apliecības vai uzturēšanās atļaujas, kurā iekļaujama 11.3. un 11.6. apakšpunktā minētā informācija (turpmāk – sertifikāti), izsniegšanai, persona:
32.1. norāda e-pasta adresi, uz kuru saņemt personai saistošus noteikumus par sertifikācijas pakalpojumiem un paziņojumus par sertifikātu statusa izmaiņām, ja neatsakās no sertifikātu aktivizēšanas;
32.2. norāda slepeno jautājumu un atbildi uz slepeno jautājumu, kas izmantojama tikai un vienīgi personas identitātes pārbaudei, ja persona telefoniski vēlas apturēt sertifikātu darbību, ja neatsakās no sertifikātu aktivizēšanas;
32.3. norāda vai piekrīt sertifikātu publicēšanai LDAP katalogā, kur tie būs pieejami jebkuram interesantam bez maksas, ja neatsakās no sertifikātu aktivizēšanas;
32.4. apstiprina sniegto datu pareizību un apliecina, ka piekrīt, ka 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.5.3., 32.1. un 32.2.apakšpunktā minētie dati tiks nodoti uzticamam sertifikācijas pakalpojumu sniedzējam, tiesību aktos noteikto sertifikācijas pakalpojumu sniegšanai;
32.5. dod atļauju 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3.apakšpunktā minēto datu iekļaušanai sertifikātos, kuru izmantošanas gadījumā sertifikātos iekļautie 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3.apakšpunktā minētie dati kļūs pieejami trešajām personām;

35. Personas apliecības vai uzturēšanās atļaujas, kurā iekļauti sertifikāti, zuduma gadījumā vai gadījumā, ja ir pamats uzskatīt, ka elektroniskā paraksta radīšanas dati izmantoti bez personas ziņas un sertifikāti ir aktivizēti, personai ir pienākums nekavējoties pieprasīt telefoniski uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja klientu apkalpošanas dienestā vai klātienē Pārvaldes teritoriālajā nodaļā vai Latvijas pārstāvniecībā, lai uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs anulē sertifikātus vai aptur to darbību.

42. Kopā ar personas apliecību vai uzturēšanās atļauju, kurā iekļauti sertifikāti, personai izsniedz slēgtu aploksni (turpmāk – PIN aploksne), kurā iekļauta informācija, kas atbilst personas apliecībā vai uzturēšanās atļaujā iekļautajai 11.7.punktā minētajai informācijai:
42.1. autentifikācijas personīgais identifikācijas numurs (turpmāk – PIN1);
42.2. parakstīšanas personīgais identifikācijas numurs (turpmāk –PIN2);
42.3. PIN1 un PIN2 atbloķēšanas kods (turpmāk – PUK kods).

43. Persona iesniedz personas apliecību vai uzturēšanās atļauju, kurā iekļauti sertifikāti, šo noteikumu 17., 18. vai 19.punktā minētajā iestādē, ja persona vēlas saņemt jaunu PIN aploksni. Jaunas PIN aploksnes sagatavošanas laikā Pārvalde aptur iesniegtajā personas apliecībā vai uzturēšanās atļaujā iekļauto sertifikātu darbību un atjauno to darbību (aktivizē), izsniedzot personas apliecību vai uzturēšanās atļauju un jauno PIN aploksni personai.

45. Lai aktivizētu personas apliecības vai uzturēšanās atļaujā iekļautos sertifikātus, parakstoties par personas apliecības vai uzturēšanās atļaujas saņemšanu Iesniegumā, persona:
45.1. apliecina, ka ir iepazinusies ar sertifikācijas pakalpojumu sniegšanas informācijas sistēmu, iekārtu un procedūru drošības aprakstu, ar uzticamu sertifikācijas pakalpojumu sniedzēju reģistrā iekļautajiem sertifikācijas pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un citiem drošības pasākumiem, kurus uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs veic, lai novērstu kvalificēta sertifikāta nelikumīgu lietošanu, kā arī kvalificētā sertifikātā iekļautajiem nosacījumiem un ierobežojumiem;
45.2.  noslēdz standartizētu līgumu ar uzticamu sertifikācijas pakalpojumu sniedzēju par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu (turpmāk – Līgums), kas pievienots šo Noteikumu 12. pielikumā.

46. Personai ir tiesības atteikties no sertifikātu aktivizēšanas, kā arī pieprasīt aktivizētu sertifikātu darbības apturēšanu un apturētu sertifikātu aktivizēšanu visā personas apliecības vai uzturēšanās atļaujas derīguma termiņa laikā. Sertifikātu apturēšanu var pieprasīt telefoniski uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja klientu apkalpošanas dienestā vai klātienē Pārvaldes teritoriālajā nodaļā vai Latvijas pārstāvniecībā. Apturētu sertifikātu aktivizēšanu var pieprasīt tikai klātienē Pārvaldes teritoriālajā nodaļās vai Latvijas pārstāvniecībā. Pirms sertifikāta darbības apturēšanas un apturēta sertifikāta atjaunošanas (aktivizēšanas), amatpersona identificē personu.

47. Personas apliecībā vai uzturēšanās atļaujā iekļautos sertifikātus anulē, beidzoties personas apliecības vai uzturēšanās atļaujas derīgumam, kā arī Elektronisko dokumentu likumā un Līgumā noteiktajos gadījumos.

54.  Latvijas pilsoņa vai Latvijas nepilsoņa personas apliecību izdod ar šādu derīguma termiņu:
54.1. personai līdz piecu gadu vecumam – uz diviem gadiem vai ceļojuma laiku, ja tas ilgāks par diviem gadiem, bet ne ilgāku par pieciem gadiem;
54.2. personai no piecu gadu vecuma – uz pieciem gadiem.

4. Valsts nodevas apmērs par personas apliecības vai uzturēšanās atļaujas izsniegšanu:
4.1.  10 darbdienu laikā ir 10 latu;
4.2.  divu darbdienu laikā ir 20 latu.

2.1. Pakalpojumu sniedzējs nodrošina:
2.1.1. tiešsaistes režīmā izmantojamu pakalpojumu laika zīmoga uzlikšanai, pirmos 120 (viens simts divdesmit) laika zīmogus nodrošinot bez maksas un par nākamajiem laika zīmogiem piemērojot maksu saskaņā ar Pakalpojumu sniedzēja apstiprināto cenrādi, kas ir spēkā attiecīgā laika zīmoga izmantošanas brīdī;

Avoti:
MK: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40237405
MK: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40237406
TVNET: http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/404586-elektroniskas_identifikacijas_kartes_maksas_10_latus
Ainars Latkovskis: http://www.youtube.com/saeimaSAB#p/a/u/1/U2NWEiQjt2U

2011-12-23  »  edgars

 1. Aleksejs Popovs
  23 December 2011 @ 08:53

  Neka tik jauna te nav, citos valstis tas kartes strada gandri ta pati.
  Vieniga interesanta dala ir par e-parakstu.

 2. edgars
  25 December 2011 @ 12:35

  Latkovskis stāsta, ka personas apliecības varēs iegūt no 2012.gada 1. februāra.

Re: Personas apliecībās tiks iekļauts 5 gadus derīgs e-paraksts ar 120 bezmaksas laika zīmogiemTags you can use (optional):
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>