Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Deklarācija par Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanu

Kategorija: cert.lv + Datu drošība + eparaksts + ePārvalde + eVelešanas + eVeselība + LVRTC + SM

Ieviest e-veselības pakalpojumus, t.sk. e-pacientu kartes (izvērtējot iespēju šim nolūkam izmantot plānotās identifikācijas kartes), padarot efektīvu veselības aprūpes plānošanu, koordinēšanu un datu aizsardzību, kā arī pacientam – pakalpojuma saņemšanu.

Nodrošināt Digitālās programmas Eiropai ieviešanu Latvijā, koordinējot valsts iestāžu rīcību, lai izveidotu un pilnveidotu vairāk kā 200 e-pakalpojumus sabiedrībai un paaugstinātu e-pārvaldes un  digitālā satura pieejamību.
Mērķis: paplašināt un uzlabot publiskos pakalpojumus, ko valsts piedāvā internetā; veicināt iedzīvotāju un uzņēmēju piekļuvi internetam un e-pārvaldes sniegtajām iespējām, tai skaitā pārrobežu darījumu veikšanai.
Rezultatīvais rādītājs: e-pārvaldi 2014.gadā izmanto 48% iedzīvotāju (2011.gadā – 42%, 2012.gadā – 44%, 2013.gadā – 46%), 79% uzņēmēju (2011.gadā –73%, 2012.gadā – 75%, 2013.gadā – 77%).
Līdz 2014.gadam izveidoti 219 elektroniskie pakalpojumi iedzīvotājiem un uzņēmumiem.

Izstrādāt Latvijas informācijas tehnoloģiju drošības attīstības stratēģiju, lai ilgtermiņā noteiktu prioritātes un veicamos vienreizējos un pastāvīgos pasākumus informācijas tehnoloģiju drošības paaugstināšanai un uzturēšanai Latvijā, kā arī paaugstināt Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas (CERT.LV) veiktspēju, lai tā varētu ātrāk reaģēt un spēt risināt vairāk informācijas tehnoloģiju drošības incidentus, sevišķi ļaunprātīgus uzbrukumus informācijas tehnoloģijām.
Nacionālās drošības koncepcija (apstiprināta Saeimā 10.03.2011.)
Mērķis – uzlabot elektroniskās informācijas telpas drošību Latvijā
Rezultāts – izstrādāta Latvijas Informācijas tehnoloģiju drošības stratēģija, kā arī nodrošināta Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijai (CERT.LV) incidentu atklāšanai, reaģēšanai un risināšanai nepieciešamā laika samazināšana

Sadarbībā ar TM, IeM un VARAM izstrādāt elektronisko vēlēšanu koncepciju, balstoties uz uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja (USPS) iestrādnēm un pieredzi
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam (apstiprināta Saeimā 10.06.2010.).
Mērķis: atvieglot pilsoņu iespēju piedalīties referendumos un parakstu vākšanā gan lokālā, gan nacionālā līmenī, nodrošinot iespēju piedalīties referendumā un iesniegt petīcijas, izmantojot e-tehnoloģijas.
Rezultāti:  Izstrādāti 7 likumprojekti:
1) Grozījumi Vēlētāju reģistra likumā;
2) Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā;
3) Grozījumi Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā;
4) Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā;
5) Grozījumi likumā „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu”;
6) Grozījumi likumā „Par Centrālo vēlēšanu komisiju”;
7) Grozījumi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā.

Izstrādāt koncepciju klientu elektroniskās apkalpošanas efektivitātes paaugstināšanai valsts pārvaldē, pārskatot iedzīvotāju apkalpošanas procesa efektivitāti, nosakot principus iedzīvotāju apkalpošanas interneta vidē.
Mērķis: uzlabot iedzīvotāju apkalpošanu, nosakot principus iedzīvotāju apkalpošanai interneta vidē.
Rezultāts – iesniegts koncepcijas projekts MK

Izstrādāt normatīvo regulējumu, nosakot portālu www.latvija.lv kā vienoto kontaktpunktu elektroniskā vidē un vienoto publisko pakalpojumu reģistru.
MK 13.09.2011. rīkojuma Nr.446 “Par Koncepciju par vienas pieturas aģentūras principa ieviešanu valsts un pašvaldību pakalpojumu pieejamībā” 5..punkts.
Mērķis – pilnveidot valsts un pašvaldības pakalpojumus, nodrošinot iedzīvotājiem pieejamus, ērtus un saprotamus pakalpojumus visā valsts teritorijā. Iesniegt MK normatīvā akta projektus, nosakot:
– regulējumu portālam www.latvija.lv kā vienotajai valsts un pašvaldību sniegšanai vietnei elektroniskā vidē;
– publisko pakalpojumu reģistrācijas kārtībai un statusam, kā arī informācijas ievades, aktualizācijas un apmaiņas kārtībai Publisko pakalpojumu ietvaros

Izveidot vienotu elektronisko dokumentu aprites sistēmu, kura valsts un pašvaldību institūcijām nodrošinās savstarpēju elektronisko dokumentu apriti, tai skaitā, lai iedzīvotājiem un uzņēmējiem sniegtu pakalpojumus atbilstoši vienas pieturas aģentūras principam.
Mērķis: izveidot lietvedības sistēmu savietotāju drošai un automatizētai dokumentu apmaiņai starp iestādēm.
Rezultatīvie rādītāji: 1) 30.09.2012. – pilotprojekta ietvaros sistēmai pieslēgtas 14 iestādes; 2) 31.12.2013. – pilotprojekta rezultātu izvērtēšana un rīcības noteikšana visaptverošai sistēmas izmantošanai (informatīvais ziņojums).

Izveidot drošu vidi personas deklarētās elektroniskās adreses funkcionalitātes nodrošināšanai, kā arī izveidot iespēju iedzīvotājiem elektroniski saņemt tiešsaistes konsultācijas par valsts sniegtajiem pakalpojumiem un ar tiem saistītajiem biežāk uzdotajiem jautājumiem vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv.
Mērķis: izveidot deklarētas adreses analogu elektroniskā vidē, lai nodrošinātu drošu un garantētu valsts saziņu ar iedzīvotājiem un uzņēmumiem, kā arī izveidot iespēju iedzīvotājiem centralizēti saņemt konsultācijas elektroniskā veidā par iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, veicinot publiskā un privātā sektora savstarpējo komunikāciju elektroniskā veidā.
Rezultāti:
pilotprojekta ietvaros konsultāciju sistēmai pieslēgtas 4 iestādes – 01.01.2013.;
tiešsaistes konsultācijas sistēmas ieviešana – 01.02.2013.;
pilotprojekta rezultātu izvērtēšana un rīcības noteikšana visaptverošai sistēmas izmantošanai (informatīvais ziņojums) – 01.02.2013;
deklarētās e-adreses funkcionalitātes izveide – 01.07.2013.

Izstrādāt un ieviest ekspluatācijā e-pakalpojumus „Ieroču reģistrēšana, izsniegtās atļaujas un sertifikāti”, „Administratīvo naudas sodu nomaksas pārbaude”, „Reģistrēto notikumu apkopojums” , „Reģistrēto notikumu statistika” un „Reģistrēto notikumu un noziedzīgo nodarījumu vizualizācija”.
Rezultatīvais rādītājs: Informācijas centra e-pakalpojuma skaita pieaugums līdz 10 vienībām, veicinot efektīvu  informācijaas sistēmu izmantošanu un aktualizāciju.

Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.latvija.lv publisko pakalpojumu katalogā esošo pakalpojumu aprakstos iekļaut informāciju par kārtību, kādā pakalpojums pieprasāms elektroniski.
Mērķis: nodrošināt iedzīvotajiem informāciju par kārtību, kādā publiskie pakalpojumi pieprasāmi elektroniski, neatkarīgi no veida, kādā tas veicams (e-dokumenta formā uz iestādes e-pastu; interaktīva e-pakalpojuma veidā portālā, u.c.).
Rezultāts – līdz 30.12.2012 vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.latvija.lv Publisko pakalpojumu katalogā pieejama informācija par elektroniskas pieprasīšanas iespējām 600 publiskajiem pakalpojumiem.

Izstrādāt koplietošanas komponenti valsts iestāžu e-pakalpojumu tiešsaistes formu izveidei un ievietošanai vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv.
Mērķis:  izveidot tehnoloģisku iespēju iestādēm vieglā veidā veikt pakalpojumu elektronizāciju, vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv ļaujot izveidot vienkāršas, strukturētas un interaktīvas formas pakalpojumu pieprasīšanai.
Rezultāts: sagatavotas 100 pakalpojumu tiešsaistes formas.

Elektronizēt valsts un pašvaldību pakalpojumus, modernizēt valsts informācijas sistēmas un izveidot publiskos interneta piekļuves punktus, koordinējot ES struktūrfondu IKT aktivitāšu īstenošanu.
Mērķis: pilnveidot valsts informācijas sistēmas, paplašinot publisko e-pakalpojumu klāstu un funkcionalitāti, kā arī paplašināt piekļuves iespējas internetam reģionos, veicinot piekļuvi publiskās pārvaldes un komercsabiedrību piedāvātajiem elektroniskajiem pakalpojumiem un informācijai.
Rezultatīvie rādītāji:
izveidoti elektroniskie pakalpojumi (t.sk. pakalpojumi iedzīvotājiem, uzņēmējiem un valsts pārvaldei) – 2012.g. – 214; 2013.g. – 25; 2014.g. – 39;
Izveidoti 400 publiskie interneta pieejas punkti.

Attīstīt Uzņēmuma reģistra e-pakalpojumus, tai skaitā, nodrošināt uzņēmumu elektroniskās reģistrēšanas kārtības praktisku ieviešanu
Uzņēmējdarbības vides uzlabošanās pasākumu plāna 2012.gadam projekts

Nodrošināt oficiālās elektroniskās publikācijas ieviešanu, pārejot no oficiālās publikācijas papīra formāta uz elektronisku oficiālu publikāciju vietnē www.vestnesis.lv.
Valsts oficiālo elektronisko publikāciju pieejamības veicināšanas koncepcija (apstiprināta ar Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa rīikojumu Nr.206)

Izstrādāt normatīvo regulējumu, lai uzlabotu valsts informācijas sistēmu sadarbspēju, nodrošinātu vienotu autentifikāciju, pilnveidotu valsts informācijas sistēmu attīstības un pārvaldības kārtību, kā arī organizētu valsts informācijas sistēmu pievienošanu valsts informācijas sistēmu savietotājam un nodrošinātu centralizētu datu apmaiņu starp pašvaldībām un valsts iestādēm.
MK iesniegts normatīvā akta projekts vienotai autentifikācijai, sadarbspējai un valsts informācijas sistēmu reģistram.

Nodrošināt MKK, MK atklāto sēžu tiešraides internetā, uzlabot mediju informācijas ieguves iespējas Ministru kabinetā.
2002.06.06. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta septītā daļa; 2003.20.05. MK noteikumi Nr.263 “Valsts kancelejas nolikums” 4.2. un 4.20.apakšpunkts
Mērķis – veicināt Ministru kabineta darba atklātību un informācijas pieejamību iedzīvotājiem.
Rezultatīvais rādītājs – Ministru kabineta komiteju, Ministru kabineta sēžu atklāto daļu un citu pasākumu tiešraides internetā.

Izveidot konceptuāli jaunu resursu vadības sistēmu, piesaistot pašvaldības policijas specialistus un sasaistot policijas spēku izvietojuma noteikšanas pārlūkprogrammu (Smart Monitoring) ar reģistrēto notikumu datu bāzi (IIIS ENŽ, kas integrēts VNR) un notikuma vietas/pieteicēja atrašanās vietas ģeogrāfisku atainojumu, tādējādi radot iespēju maksimāli racionāli izmantot Valsts policijas un citu reaģēšanā iesaistīto institūciju resursus.
Mērķis: Tiesībaizsardzības institūciju darbības efektivitātes paaugstināšana.

Veikt valsts iekšējās kārtības un drošības nodrošināšanas mērķiem paredzētas radiosakaru sistēmas digitalizāciju.
Rīcības plāns, lai sagatavotos Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā. Rezultatīvais rādītājs: Bāzes staciju un iekārtu modernizācija, iegāde, personāla apmācība.

Attīstīsim militārās kiberaizsardzības spējas, iesaistot un izglītojot jaunsargus
Mērķis – Zemessardzes lomas noteikšana kiberaizsardzības jomā.
Rezultatīvie rādītāji – Izstrādāta sistēma zemessargu un jaunsargu iesaistei kiberaizsardzības spēju nodrošināšanā.

Termiņi kā vienmēr pārlieku optimistiski.

Avoti:
MK: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40241832

2012-02-08  »  edgars

  1. Anonymous
    8 February 2012 @ 11:09

    wtf būs zemessargi hakazi?

  2. heh
    9 February 2012 @ 03:08

    tad, kad tevi lauzīs hakeri, tad zemessargi hakazi sēdīsies pie tava kompja un lauzīs pretī :)

Re: Deklarācija par Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanuTags you can use (optional):
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>