Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Informatīvais ziņojums par lietojuma ierobežojuma statusa “Dienesta vajadzībām” noteikšanu dokumentiem

Kategorija: Informācijas atklātība + Juridiskie aspekti

Informatīvais ziņojums izstrādāts pamatojoties uz Ministru prezidenta 2011.gada 29.jūlijā doto uzdevumu (uzdevuma Nr.2011-UZD-2718) – kopīgi ar Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Ārlietu ministriju, Aizsardzības ministriju un Tieslietu ministriju izvērtēt līdzšinējo praksi, nosakot dokumentiem lietojuma ierobežojuma statusu „Dienesta vajadzībām” (kā tiek izvērtēta un noteikta dokumenta atbilstība šim statusam, vai dokumentiem statuss netiek nevajadzīgi paaugstināts vai citos gadījumos – nepamatoti pazemināts, ja ir nepieciešams tiem noteikt papildu aizsardzības līdzekļus, kādi dokumentiem ar lietojuma ierobežojuma „Dienesta vajadzībām” nav paredzēti normatīvajos aktos u.tml.)

Šobrīd dokumenta atbilstība statusam dienesta vajadzībām tiek vērtēta un noteikta vadoties no pašreizējā tiesiskā regulējuma Informācijas atklātības likumā. Ņemot vērā to, ka likumā noteikts, ka minētais statuss ir saistāms ar valsts drošību, vienlaikus nevienā normatīvajā aktā neatrunājot, kas ar šo jēdzienu saprotams, tad šobrīd nevar viennozīmīgi apgalvot, vai dokumentiem statuss dienesta vajadzībām tiek vai netiek nevajadzīgi paaugstināts vai pazemināts. Tas pie pašreizējā tiesiskā regulējuma, kas ir gana plašs, ir subjektīvi vērtējams jautājums, vadoties no katras iestādes veicamajiem uzdevumiem un attiecīgās nozares iespējamajiem apdraudējumiem. Ņemot vērā minēto, normatīvajos aktos būtu nepieciešams definēt informācijas dienesta vajadzībām saturu, nosakot skaidrus kritērijus šī statusa piešķiršanai.

No minētā var secināt, ka aizsardzība dokumentiem, kam noteikts statuss informācija dienesta vajadzībām, ir pietiekama un samērīga ar to statusu. Apdraudējuma risku tajā veido vienīgi cilvēciskais faktors, pret kuru nodrošināties pilnībā nav iespējams. Kā viens no informācijas dienesta vajadzībām aizsardzību sekmējošiem faktoriem būtu iesakāma iestādes iekšējās darba organizācijas efektivizācija, piemēram, pārskatot, izvērtējot un uzlabojot iestāžu iekšējo informācijas sistēmu tehniskās aizsardzības risinājumus, nodalot ar konkrētās informācijas apstrādi saistīto personu loku, ierobežojot informācijas pieejamību dokumentu projektu izstrādes stadijā, atkārtoti brīdinot nodarbinātos par atbildību ierobežotas pieejamības informācijas izpaušanas gadījumā.

Lai izvērtētu normatīvo regulējumu ierobežotas pieejamības informācijas aprites jomā un sagatavotu priekšlikumus tā pilnveidošanai, ar Ministru prezidenta 2012.gada 10.februāra rīkojumu Nr.55 „Par darba grupu normatīvā regulējuma izvērtēšanai ierobežotas pieejamības informācijas aprites jomā” ir izveidota starpinstitūciju darba grupa. Līdz ar to informatīvajā ziņojumā norādītās problēmas būtu risināmas minētās darba grupas ietvaros.

Avoti:
MK: http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=3944

2012-04-18  »  edgars

Re: Informatīvais ziņojums par lietojuma ierobežojuma statusa “Dienesta vajadzībām” noteikšanu dokumentiemTags you can use (optional):
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>