Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Tiesa: Iestādei fizisko personu dati ir jāsniedz, ja nepieciešams nodrošināt sabiedrības interešu ievērošanu

Kategorija: Informācijas atklātība + Juridiskie aspekti + Personas dati + Spriedumi

Mūrniece atkārtoti kategoriski atteicās atklāt visas personas, kurām pēdējos gados kā apbalvojums pasniegts personiskais šaujamierocis. Saskaņā ar viņas skaidrojumiem tiesai visā esot vainojamas Fizisko personu datu aizsardzības likuma normas, kas neļaujot izpaust šos datus sabiedrībai. Nu tiesa šos Mūrnieces apgalvojumus un ministres atteikumu sniegt pieprasīto informāciju atzinusi par nepamatotiem.

Vērtējot Fizisko personu datu aizsardzības likuma 2.panta 3. un 4.punktus, tiesas ieskatā atbildētājs pamatoti ir secinājis, ka, apkopojot informāciju par valsts amatpersonām, kurām piešķirts personiskais šaujamierocis, tiek veikta arī personas datu apstrāde.

[8.3] Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments 2010.gada 1.jūlija spriedumā lietā Nr.SKA-347/2010 ir klasificējis priekšnoteikumus, kas ievērojami, piemērojot Informācijas atklātības likuma normas un sabalansējot tās ar privātpersonu tiesību aizsardzību, proti, Senāts ir norādījis, ka „izvērtējot, vai [..] atteikums sniegt pieteicējai informāciju ir attaisnots, jāapsver, vai: 1) ierobežojums ir paredzēts likumā; 2) tas ir vērsts uz leģitīma mērķa sasniegšanu un 3) ir nepieciešams demokrātiskā sabiedrībā” (skat. minētā sprieduma [8] punktu).
Vērtējot likumā ietverto ierobežojumu pastāvēšanu, Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments 2010.gada 1.jūlija spriedumā lietā Nr.SKA-347/2010
ir sniedzis skaidrojumu par Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.panta 5.punkta interpretāciju, norādot, ka nav pamatota minētās normas interpretācija tādējādi, ka „Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.panta 5.punkta piemērošanai ir nepieciešams konstatēt vēl kādu likuma normu, kas pieļauj personas datu publiskošanu” (skat. minētā sprieduma [11] punktu).
Personas datu aizsardzību regulējošās normas tieši pretēji – noteic, ka dati ir jāsniedz, ja nepieciešams nodrošināt sabiedrības interešu ievērošanu (skat. Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.panta 5.punktu).

[8.4] Administratīvās rajona tiesas ieskatā pieteicēja interesei saņemt pieprasīto informāciju ir leģitīma interese, jo kā tiesa jau norādīja šī sprieduma [8.2] punktā, tā saistīta ar personas interesi par valsts finanšu līdzekļu izlietojumu. Tādējādi pieteicēja mērķis, pieprasot savā 2010.gada 26.maija iesniegumā ietverto informāciju, ir vērtējams kā leģitīms.
Arī atbildētāja norādītā fizisko personu datu aizsardzība ir vērsta uz leģitīma mērķa sasniegšanu un personu pamattiesību aizsardzību, taču, vērtējot lietas apstākļus kopsakarā ar tiesību normām un ievērojot Latvijas Republikas Satversmes 116.pantu, ir secināms, ka personas tiesību ierobežojums sabiedrības interesēs var būt vērsts uz (cita) leģitīma mērķa sasniegšanu, kas šajā lietā ir konstatējams kā personas (nodokļu maksātāja) interese zināt valsts finanšu līdzekļu izlietojumu.

Administratīvā rajona tiesa arī izskatāmajā lietā atzīst par nesamērīgu pieteicēja tiesību ierobežojumu, iestādei atsakot izsniegt 2010.gada 26.maijā pieprasīto informāciju.

Avoti:
Pietiek.com: http://www.pietiek.com/raksti/murnieces_tiepsanas_nelidz,_tiesa_liek_iekslietu_ministrijai_atklat_ar_personisko_saujamieroci_apbalvotos
Tiesas.lv: http://www.tiesas.lv/files/AL/2012/04_2012/12_04_2012/AL_1204_raj_A-00637-12_6.pdf

2012-04-20  »  edgars

Re: Tiesa: Iestādei fizisko personu dati ir jāsniedz, ja nepieciešams nodrošināt sabiedrības interešu ievērošanuTags you can use (optional):
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>