Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Tiesa: Valsts amatpersonas izglītība darbības jomā uzskatāma par vispārpieejamu informāciju

Kategorija: Informācijas atklātība + Juridiskie aspekti + KNAB + Personas dati + Spriedumi

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) ir rīkojies prettiesiski, neatklājot ziņas par biroja nu jau plaši pazīstamā izmeklētāja Ruslana Balakleiska izglītību, kā arī par to, cik bieži KNAB kriminālprocesu virzīšana saistībā ar iespējamiem apjomīgiem kaitējumiem valsts ekonomikai tiek uzdota cilvēkiem bez augstākās ekonomiskās, finanšu vai līdzīgas izglītības. Šādu spriedumu, izskatot Pietiek pārstāvja pieteikumu, pieņēmusi Administratīvā rajona tiesa.

[3.2] Atbildētājs norāda, ka pieteicējs savā iesniegumā nebija pamatojis savu informācijas pieprasījumu un tajā nebija norādīts mērķis, kādam informācija par R.B. izglītību tiks izmantota.
Izvērtējot 2010.gada 1.novembra iesniegumā pieprasītās informācijas izsniegšanas pamatu un pieļaujamību, kā arī kārtību, kādā sniedzama attiecīgā informācija, ņemot vērā tās statusu un atklātības ierobežojumu, KNAB secināja, ka ziņas par /nodaļa/ /amats/ R.B. izglītību ir attiecināmas uz fiziskās personas privāto dzīvi, līdz ar ko ir uzskatāmas par ierobežotas pieejamības informāciju, kura tiek aizsargāta ar likumu. Proti, Apvienoto Nāciju Organizācijas (turpmāk tekstā – ANO) Vispārējās cilvēka tiesību deklarācijas 12.pantu, ANO Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 17.pantu, Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 8.pantu, Latvijas Republikas Satversmes 96.pantu, Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu un Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu.

[8.2] Judikatūrā atzīts, ka valsts amatpersonas tiesības uz privāto dzīvi bauda mazāku aizsardzību nekā tās personas tiesības uz privāto dzīvi, kura nav uzskatāma par valsts amatpersonu. Tiesa uzskata, ka persona, kura ir kļuvusi par valsts amatpersonu, zaudē tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību attiecībā uz informāciju par izglītību savas profesionālās darbības jomā, un minētā informācija vairs nav uzskatāma par informāciju par valsts amatpersonas privāto dzīvi, bet gan par vispārpieejamu informāciju.
Vienlaikus tiesa norāda, ka valsts amatpersonas izglītība, kura neattiecas uz tās profesionālo darbību, piemēram, interešu izglītība, vai amatpersonas izglītība, kura tika izmantota valsts amatpersonai strādājot citā profesijā, ir uzskatāma par informāciju par personas privāto dzīvi. Tiesa secina, ka šajā lietā pieteicējs ir vēlējies uzzināt no iestādes informāciju par konkrētās KNAB amatpersonas izglītību tās profesionālās darbības jomā un minētā informācija pieteicējam atteikta.
Ņemot vērā šajā sprieduma punktā minēto, tiesa konstatē, ka atbildētājs prettiesiski ir atteicies sniegt pieteicējam informāciju par KNAB /amats/ izglītību.

Avoti:
Tiesas.lv: http://www.tiesas.lv/files/AL/2012/06_2012/12_06_2012/AL_1206_raj_A-01269-12_28.pdf
Pietiek.com: http://www.pietiek.com/raksti/tiesa_atzist_par_prettiesisku_knab_ricibu,_slepjot_zinas_par_izmekletaju_izglitibu

2012-06-29  »  edgars

Re: Tiesa: Valsts amatpersonas izglītība darbības jomā uzskatāma par vispārpieejamu informācijuTags you can use (optional):
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>