Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Oficiālās elektroniskās adreses koncepcija paredz sūtījumu uzglabāšanu portālā latvija.lv

Kategorija: eparaksts + ePārvalde + Juridiskie aspekti + Personas dati + PMLP

3.4. E-adreses un sūtījuma drošības risinājums
Ņemot vērā, to, ka faktiski visa sarakste starp valsts pārvaldes iestādi un privātpersonu satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, saņēmēja vārds, uzvārds, adrese, personas kods utt.), lai nodrošinātu no satura viedokļa aizsargājamu dokumentu drošu nosūtīšanu un saņemšanu, ir jānodrošina saņēmēja autentifikācija. Autentifikācija iespējama, izmantojot www.latvija.lv pieejamos autentifikācijas līdzekļus.
Privātpersonām un valsts pārvaldes iestādēm, kuras e-adreses risinājumu integrēs savās lietvedības sistēmās, attiecīgā lietvedības sistēma un saistītās e-adreses turētājs tiks identificēts pēc lietvedības sistēmai piešķirtajiem autentifikācijas līdzekļiem, savukārt lietvedības sistēmas ietvaros gala lietotāju autentifikāciju nodrošinās attiecīgās lietvedības sistēmas turētājs. Autentifikācijas līdzekļus lietvedības sistēmai izsniegs VRAA. Izvērtējama iespēja rekvizītus pieprasīt un saņemt elektroniski portālā www.latvija.lv.
Konfidencialitātes nodrošināšanai jāveido risinājums, ka dokuments netiek pārsūtīts pa nedrošiem publiskā tīkla segmentiem, bet tiek apstrādāts slēgtas sistēmas ietvaros, kurā tiek nodrošināta datu loģiskā un fiziskā aizsardzība un piekļuve centrālai sistēmai iespējama tikai autentificējoties un izveidojot drošu komunikācijas kanālu starp dokumentu uzglabāšanai izmantojamo vidi un datu augšupielādēšanai, lejupielādēšanai un aplūkošanai attālināti izmantojamo infrastruktūru (pārlūku, darbstaciju u.tml.). Veidojot dokumentu apriti slēgtas sistēmas ietvaros, kur datu pārraide notiek šifrētā veidā, pārsūtīšanas procesā tiek garantēta ziņojumu aizsardzība pret nesankcionētu piekļuvi.
Integritātes nodrošināšanai jāveido risinājums, kas nodrošina, ka dokuments pārsūtīšanas procesā nav mainīts. Jānodrošina dokumenta aizsardzība pret nesankcionētu piekļuvi, tai skaitā, lai e-adreses risinājumā iesaistītajām sistēmām varētu piekļūt tikai autorizēti un autentificēti sistēmas pārziņa darbinieki. Kā līdzekli aizsardzībai pret dokumenta nesankcionētu izmainīšanu iespējams izmantot iespēju parakstīt dokumentu ar drošu elektronisko parakstu, kurš ir piesaistīts konkrētai fiziskajai personai. Kā alternatīvs, bet zemāka drošības līmeņa risinājums, varētu būt elektroniskais paraksts, ko ģenerē DIV, kurš nav piesaistīts konkrētai fiziskajai personai. DIV ģenerēta paraksta gadījumā jānodrošina risinājums, kas dod iespēju veikt dokumenta integritātes pārbaudi arī saņēmēja lietvedības sistēmā un ārpus tās (piemēram, līdzīga lietojumprogramma kā e-Parakstītājs un/vai speciāla tīmekļa pakalpe). Integritātes prasības var neattiecināt uz tādu masveida paziņojumu nosūtīšanu kā, piemēram, paziņojumi par vēlēšanām.
Nepieciešams nodrošināt, lai sarakstes partneri nevarētu noliegt savu dalību sarakstē:
1) noliegt, ka dokuments ir nosūtīts;
2) noliegt, ka dokuments ir saņemts.
Paredzot, ka dokumentu aprite notiek slēgtas sistēmas ietvaros, kurā tiek veikta droša autentifikācija un lietotāju pārvaldība, kā arī auditēta dokumentu aprite, tiek nodrošināta dokumenta nosūtīšanas/ saņemšanas nenoliedzamības ievērošana un pierādāmība. E-adreses risinājuma pārzinis- VRAA- strīdus gadījumā izsniegs apliecinājumu par sūtījuma nogādāšanas faktu.

3.5. E-adreses identifikators
Lai nosūtītu dokumentu uz fiziskās personas e-adresi, varēs izmantot personas kodu vai īpašu e-adreses konta identifikatoru. E-adreses konta identifikators būs unikāla simbolu virkne, kura nesaturēs personas datus un saglabāsies nemainīga gan vārda/uzvārda, gan personas koda maiņas gadījumā. Šāda kārtība nodrošinās iespēju sūtītāju informēt par personas e-adresi, vienlaikus neizpaužot personas kodu, kurš satur ierobežotas pieejamības informāciju – personas dzimšanas datumu. Tiks nodrošināts, ka gadījumos, kad tiek mainīts personas kods, personai tiek saglabāts līdzšinējais e-adreses konts un tā identifikators, savukārt dokumentu nosūtīšanai pēc personas koda varēs izmantot personas aktuālo kodu.

3.7. E-adreses izveidošana, piekļuve un izmantošana
E-adreses konti portālā www.latvija.lv varēs tikt aktivizēti visām fiziskajām personām, par kurām dati ir iekļauti IeR. Fiziskai personai jāatbilst šādiem kritērijiem:
1) persona ir pilngadīga;
2) nav ziņas par personas miršanu;
3) autentificētās personas personas kods ir aktuāls/spēkā esošs.

E-adresi portālā www.latvija.lv var reģistrēt/aktivizēt, deaktivizēt, atjaunot deaktivizētu e-adresi un mainīt tās uzstādījumus gan elektroniski, gan klātienē. Fiziska persona e-adresi klātienē varēs reģistrēt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē vienlaicīgi ar personu apliecinoša dokumenta saņemšanu, bet privāto tiesību juridiska persona- Uzņēmumu reģistrā, vienlaicīgi ar juridiskās personas reģistrēšanu. Valsts pārvaldes iestāžu un URR nereģistrēto personu e-adreses reģistrēs VRAA.

E-adreses konta turētājam portālā www.latvija.lv būs tiesības definēt subjektu grupas, no kurām tas piekrīt saņemt elektroniskus dokumentus savā e-adresē, pieņemot, ka valsts pārvaldes iestādes pēc noklusējuma iekļaujamas „obligāto” komunikācijas partneru grupā, kā arī atļautās sarakstes jomas sūtījumu saņemšanai no citām privātpersonām, piemēram, aizliedzot komerciālu sūtījumu saņemšanu. Iestādēm nebūs paredzēta sarakstes jomu un sūtītāju grupu ierobežošanas iespēja.

3.8. Principi dokumenta nosūtīšanas veida izvēlē
Šobrīd valsts pārvaldes iestādei ir pienākums atbildēt elektroniski uz elektroniski saņemtu iesniegumu, kā arī gadījumos, kad privātpersona piekrīt, ka tai tiks atbildēts elektroniskā formā. Ja privātpersona iesniedz iesniegumu papīra dokumenta veidā, tad šādā formā tai arī jāatbild. Tiesību aktos paredzot pienākumu privātpersonai, kurai ir e-adrese, saņemt sūtījumus savā e-adresē, nebūtu nepieciešams sūtīt šo pašu sūtījumu papīra formā pa pastu uz privātpersonas deklarēto dzīvesvietu vai juridisko adresi.
Turpmāk, izvēloties dokumentu nosūtīšanas veidu, jāpiemēro šādi pamatprincipi:
1) ja privātpersonai ir reģistrēta e-adrese, dokumentu sūta uz e-adresi, ja vien privātpersona nav lūgusi dokumentu paziņot citā veidā;
2) ja privātpersonai nav reģistrētas e-adreses, dokumentu sūta pa pastu;
3) ja dokuments nosūtīts uz e-adresi, tad pēc privātpersonas lūguma izsniedz dokumenta atvasinājumu papīra dokumenta formā;
4) ja privātpersona izteikusi tādu vēlmi, dokumentu nosūta pa e-pastu, ar nosacījumu, ka privātpersona ir tikusi identificēta un netiek nosūtīti trešo personu dati.
Privātpersonas savstarpējā komunikācijā var brīvi izvēlēties dokumentu nosūtīšanas veidu- pa pastu, e-adrese, e-pasts u.c.

6) iespēja norādīt citu fizisko personu, kurai atļauta piekļuve fiziskas personas saņemtajiem dokumentiem portālā www.latvija.lv;

9) par jaunu portāla www.latvija.lv kontā pieejamu (saņemtu) dokumentu privātpersona var saņemt paziņojumu ar e-pasta un/vai SMS ziņojuma palīdzību;

11) iespēju saņēmējam pārliecināties par dokumenta sūtītāja identitāti, kā arī iespēju viennozīmīgi identificēt dokumenta saņēmēju;
12) neiespējamība noliegt ziņojuma nosūtīšanu/saņemšanu;
13) droša elektronisko dokumentu aprite- dokumenti visu laiku atradīsies kontrolētā vidē un netiks pārsūtīta pa nedrošiem publiskā tīkla segmentiem;

22) iespēja sūtītājam portālā www.latvija.lv un ar tīmekļa pakalpēm pirms dokumenta sūtīšanas pārbaudīt, vai adresātam ir aktivizēta e-adrese un no kādām personu grupām ir atļauta dokumentu saņemšana, kā arī noskaidrot e-adreses identifikatoru;

6. Tiesību akti, kas saistīti ar problēmas risināšanu un nepieciešamo tiesību aktu projektu apraksts
1. Likumprojekts „Oficiālās elektroniskās adreses likums”, tajā paredzot e-adreses piešķiršanas un izmantošanas kārtību.
2. Grozījumi Iesniegumu likumā nosakot, ka ja personai ir aktivizēta e-adrese, arī uz papīrā saņemtu iesniegumu iestāde atbild elektroniski, izņemot, ja persona izteikusi lūgumu atbildi saņemt papīra dokumenta formā.
3.  Grozījumi Paziņošanas likumā nosakot, ka ja personai ir e-adrese, arī uz papīrā saņemtu iesniegumu iestāde ir tiesīga atbildēt elektroniski un  paredzot, ka dokuments, kas sūtīts pa elektronisko pastu vai, izmantojot iestāžu pārziņā esošās speciālās tiešsaistes formas, uzskatāms par paziņotu septītajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas.

Aptuveni 2025. gadā tas varētu tikt īstenots.

Avoti:
MK: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40256497

2012-07-10  »  edgars

 1. Anonymous
  16 June 2016 @ 21:13

  Lai elektroniskā vidē nodrošinātu ērtu un drošu oficiālo saziņu un dokumentu apriti starp valsts un pašvaldību iestādēm un iedzīvotājiem, no 2018.gada 1.jūnija valstī sāks darboties oficiālā elektroniskā e-adrese.

  http://www.lsm.lv/lv/raksts/latvija/zinas/2018.gada-sazinai-ar-valsti-iedzivotajiem-bus-pieejamas-oficialas-e-pasta-adreses.a188101/

 2. Anonymous
  1 July 2016 @ 15:14

  Likums pieņemts: http://likumi.lv/ta/id/283229

Re: Oficiālās elektroniskās adreses koncepcija paredz sūtījumu uzglabāšanu portālā latvija.lvTags you can use (optional):
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>