Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Datu valsts inspekcijas 2011. gada publiskais pārskats

Kategorija: DVI + Personas dati + Surogātpasts

Nodrošināt personas datu aizsardzības uzraudzību, 2011.gada ietvaros DVI veica 290 pārbaudes par iespējamu personas datu apstrādes neatbilstību Fizisko personu datu aizsardzības likumam un tika saņemtas 257 rakstiskas sūdzības. Pārbaudot sūdzībās ietverto informāciju, pārkāpumi tika konstatēti un administratīvie sodi piemēroti 47 lietās par Fizisko personu datu aizsardzības likuma pārkāpumiem – 24 brīdinājumi un 23 naudas sodi (kopumā par 23 100 LVL). DVI 2011.gadā piemēroja 14 administratīvos sodus par informācijas nesniegšanu DVI. Šo pārkāpumu skaits salīdzinoši ar 2009. un 2010.gadu ir būtiski pieaudzis (2009.gadā tika konstatēti 10 šādi pārkāpumi, savukārt 2010.gadā – tikai 5). Lielākoties DVI pieprasītā informācija tika sniegta pēc soda piemērošanas, tomēr atsevišķos gadījumos informācija netika sniegta vispār.

Sūdzības galvenokārt tika iesniegtas par šādām personas datu apstrādēm:
1) personas datu nodošana parādu piedziņas veikšanai;
2) informācijas par komunālo pakalpojumu parādiem izpaušana trešajām personām;
3) personas datu publicēšana internetā;
4) personas kā uzņēmuma darbinieka vai valdes locekļa reģistrēšana Valsts ieņēmumu dienestā un Uzņēmumu reģistrā bez šīs personas piekrišanas būt par darbinieku vai valdes locekli. 2011.gadā vairāk kā divas reizes ir pieaudzis to sūdzību skaits, kurās personas norāda, ka ir reģistrētas Valsts ieņēmumu dienestā kā darbinieki uzņēmumos, kuros viņas nekad nav strādājušas.

Veicot Informācijas sabiedrības pakalpojuma likuma uzraudzību, DVI 2011.gadā veica 15 pārbaudes, papildus tam regulāri sniedzot konsultācijas un rakstot informatīvas vēstules par Informācijas sabiedrības pakalpojuma likuma uzraudzību. Informācijas sabiedrības pakalpojuma likuma un Fizisko personu datu aizsardzības likuma ievērošanas uzraudzībā būtisks kavēklis ir tas, ka daudzos gadījumos, kad darbība ir veikta elektroniskā vidē, piemēram, tiek sūtīts komerciāls paziņojums vai internetā publicēti personas dati, ir grūti identificēt par rīcību atbildīgo personu, ievērojot to, ka elektroniskā vidē pastāv iespēja rīkoties, slēpjot savu identitāti. Kā arī DVI darbu negatīvi ietekmē gan juridisku, ka fizisku personu rīcība, savlaicīgi vai vispār nesniedzot DVI pārbaudes ietvaros pieprasīto informāciju.

Tātad surogātpasta ierobežošanas likuma piemērošana dzīvē nedarbojas.

Tādējādi ne tikai dzīvokļa īpašnieka vārds un uzvārds, bet arī dzīvokļa numurs (nekustamā īpašuma adrese) un parāda summa ir personas dati Fizisko personu datu aizsardzības likuma izpratnē.

DVI PRIORITĀTES 2012.GADAM:
1) dalība diskusijās par Eiropas Komisijas iniciēto reformu datu aizsardzības jomā;
2) Šengenas novērtēšanas vizīte datu aizsardzības jomā (paredzēta 2012.gada oktobrī);
3) Rekomendāciju – „Personas datu aizsardzības darba tiesisko attiecību ietvaros” un „Datu drošība” izstrāde.

Avoti:
DVI: http://www.dvi.gov.lv/par_mums/DVI_parskats_2011.pdf

Tagged:

2012-07-19  »  edgars

Re: Datu valsts inspekcijas 2011. gada publiskais pārskatsTags you can use (optional):
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>