Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Grozījumi Fizisko personu datu aizsardzības likumā

Kategorija: DVI + Informācijas atklātība + Juridiskie aspekti + Personas dati

Likumprojekts „Grozījumi Fizisko personu datu aizsardzības likumā” paredz:
1) noteikt, ka gadījumos, kad pārzinis ir reģistrēts vai atrodas ārpus Latvijas Republikas robežām, bet tas veic personas datu apstrādi Latvijas Republikā, viņam ir jāieceļ Latvijas Republikā reģistrēta pilnvarotā persona, kura ir atbildīga par FPDAL ievērošanu. Minētais ir nepieciešams, lai atvieglotu DVI personas datu aizsardzības uzraudzību;
2) precizēt FPDAL 5. pantu, nosakot, ka datu apstrādes reģistrācija nav nepieciešama, ja datu apstrāde tiek veikta žurnālistiskām, mākslinieciskām vai literārām vajadzībām;
3) noteikt, ka pārzinim ir pienākums sniegt datu subjektam informāciju par personas datu apstrādes tiesisko pamatu un svītrot prasību sniegt informāciju par personas datu operatoru;

Izskatās pēc neuzmanības kļūdām, kas palaistas garām izstrādājot sākotnējo FPDAL redakciju.

4) noteikt izņēmuma statusu oficiālās publikācijas nodrošināšanai gadījumos, kad pārzinim – valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vēstnesis” ir jānodrošina FPDAL 9., 10., 15 un 16 pantā noteikto pienākumu izpilde;
5) noteikt, ka informāciju datu subjektam par viņa personas datu apstrādi var nesniegt, ja tas ir aizliegts ar likumu nacionālās drošības, aizsardzības un krimināltiesību jomā vai nolūkā nodrošināt valsts finanšu intereses nodokļu lietās, kā arī nosakot pienākumu datu subjektam sadarboties ar pārzini, ja datu subjekts pieprasa pārzinim sniegt informāciju par viņa personas datu apstrādi;

Anotācijā dots paskaidrojums par to, kas domāts ar datu subjekta sadarbošanos:

7. Praksē datu subjekti izmanto savas tiesības saņemt informāciju par sevi, nenorādot nekādu informāciju, kas palīdzētu pārzinim apkopot, identificēt un izsniegt pieprasīto informāciju FPDAL noteiktajā mēneša laikā un pilnā apjomā. Tādējādi tiek nesamērīgi apgrūtināta pārziņu darbība un ierobežotas datu subjekta tiesības. Līdz ar to, lai ātrāk un precīzāk varētu sniegt datu subjektam viņa pieprasīto informāciju un nenoslogotu pārzini ar papildus informācijas vākšanu un apkopošanu, nepieciešams paredzēt, ka datu subjektam ir pienākums sadarboties ar pārzini, realizējot likumā noteiktās datu subjekta tiesības.

6) precizēt, ka datu subjekts iesniedz sūdzību DVI tikai gadījumos, ja pārzinis nepilda, ir atteicies vai daļēji izpildījis datu subjekta prasības;

Būtu jābūt iespēja sūdzēties DVI arī gadījumā, ja pārzinis ir novērsis trūkumus, pretējā gadījumā pārzinis var izvairīties no soda par tīšu nelikumīgu personas datu apstrādi.

7) izteikt FPDAL 21. pantu jaunā redakcijā, samazinot to datu apstrādes reģistrējamās personas datu apstrādes uzskaitījumu, kuriem nepieciešama reģistrācija;

No anotācijas gan nav skaidrs kādos tieši gadījumos pēc jaunās redakcijas pārziņiem nav nepieciešams reģistrēt personas datu apstrādi.

8) noteikt, ka DVI izsniedz personas datu apstrādes reģistrācijas apliecību pēc atsevišķa pārziņa lūguma;
9) noteikt, ka DVI ir tiesības atlikt personas datu apstrādes reģistrēšanu, ja DVI ir noteikusi pirmsreģistrācijas pārbaudi;
10) precizēt nosacījumus personas datu nodošanai uz valstīm, kas nenodrošina tādu datu aizsardzības pakāpi, kas atbilst attiecīgajai Latvijā spēkā esošajai datu aizsardzības pakāpei;
11) precizēt DVI pienākumus un tiesības.

Avoti:
MK: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40257014

2012-07-19  »  edgars

  1. Anonymous
    15 September 2012 @ 15:22

    tie likumi jau tikai uz papira.

Re: Grozījumi Fizisko personu datu aizsardzības likumāTags you can use (optional):
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>