Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

DVI: fotografēt bez atļaujas drīkst, bet nedrīkst bez atļaujas publicēt

Kategorija: DVI + Juridiskie aspekti + Personas dati

Vai sabiedriskās vietās drīkst fotografēt, filmēt, neprasot klātesošo atļauju? Kāds secinājums par tēzi: Sabiedriskā (publiskā) vietā ikviens var fotografēt ko vien vēlas.

Attiecībā uz fotografēšanu publiskās vietās, ir svarīgi, ka šis jautājums nav saistīts tikai ar personas datu aizsardzību, bet arī ar privātuma aizsardzību. Tādēļ būtu jāņem vērā arī Tiesībsarga viedoklis šajā jautājumā, t.sk. Tiesībsarga biroja 2005. gada pētījums “Personas tiesības uz savu attēlu”

No personas datu aizsardzības viedokļa ir svarīgi, vai uzņemtais foto/video ir uzņemts mākslinieciskām vajadzībām, vai arī tas tiks izmantots tikai ģimenes vajadzībām un netiks nodots trešajai personai (tai skaitā netiks publicēts internetā), kā arī vai fotografēšana tiek veikta žurnālistikas vajadzībām, jo Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7., 8., 9. un 11.pants netiek piemērots, ja personas dati ir apstrādāti žurnālistikas vajadzībām saskaņā ar likumu “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem”, mākslinieciskām vai literārām vajadzībām. Savukārt Fizisko personu datu aizsardzības likuma 3. panta trešajā daļā noteikts, ka personas piekrišana nav nepieciešama, ja fotografēšana vai filmēšana tiek veikta personiskām vai mājas un ģimenes vajadzībām, turklāt personas dati netiek izpausti trešajām personām.

Ja arī saņemta mutiska atļauja, pēc tam, ja nu gadās domstarpības, kā pierādīsi, ka to saņēmi?
Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 2.panta 2.punktu, datu subjekta piekrišana ir datu subjekta brīvi, nepārprotami izteikts gribas apliecinājums, ar kuru datu subjekts atļauj apstrādāt savus personas datus atbilstoši pārziņa sniegtajai informācijai saskaņā ar šā likuma 8.pantu. Tādēļ pārziņa uzdevums ir nodrošināt, ka viņš varēs pierādīt, ka veicot personas datu apstrādi ir saņemta adekvāta datu subjekta piekrišana.

Mutiska atļauja digitālajā vidē varētu būt peles klikšķis. Kā portāls pierādīs, ka datu subjekts ieklikšķināja ar peli, nevis pats pārzinis ieklikšķināja datu bāzē?

Avoti:
Delfi: http://woman.delfi.lv/dzivesveids/atputa/vai-sabiedriskas-vietas-drikst-fotografet-filmet-neprasot-klatesoso-atlauju.d?id=42643096

2012-09-08  »  edgars

Re: DVI: fotografēt bez atļaujas drīkst, bet nedrīkst bez atļaujas publicētTags you can use (optional):
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>