Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Tiesa aptur lēmumu, ar kuru Lattelecom atzīts par uzvarētāju konkursā par domēna «.lv» reģistra uzturēšanu

Kategorija: NIC.LV + SM + Spriedumi

Ja par līdzšinējo pieredzi tiktu uzskatīta tikai “.lv” zonas uzturēšana, tad neviens nekad nevarētu konkurēt ar LUMII:

Pamatojoties uz Noteikumiem, konkursa komisija uzskatīja, ka pretendentu līdzšinējā pieredze domēna vārdu reģistrēšanā ir uzskatāma par tādu pieredzi, ko pretendents ir ieguvis veicot domēna vārdu reģistrēšanu, tostarp arī nodrošinot domēna vārdu reģistrēšanas starpnieka pakalpojumus. Saskaņā ar SIA ,,Lattelecom” intereses apliecinājumā norādīto informāciju, SIA ,,Lattelecom” domēna vārdu reģistrēšanas pakalpojumus saviem klientiem sniedz no 1996.gada, izmantojot domēna vārdu reģistratoru pakalpojumus un nodrošinot SIA ,,Lattelecom” klientiem nepieciešamos domēna vārdu reģistrēšanas pakalpojumus. Lai arī līdz 2009.gadam, kad tika ieviests reģistratūru modelis, pieteikumus domēna vārdu reģistrācijai apstrādāja pieteicējas darbinieki, tomēr SIA „Lattelecom” sagatavoja pieteikumus atbilstoši tajā laikā spēkā esošajiem noteikumiem, tādējādi nodrošinot klientiem nepieciešamos domēna vārdu reģistrēšanas pakalpojumus.

Tiesvedības uzsākšana ir padarījusi neiespējamu “.lv” zonas pārņemšanu, tāpēc lēmums par pārņemšanu esot jāaptur:

Lēmuma darbība ir apturama, jo, ne normatīvajos aktos, ne Nolikumā, ne Lēmumā nav noteikts kā augstākā līmeņa domēna „.lv” reģistra uzturēšana ir nodrošināma reģistra turētāja maiņas gadījumā. SIA „Lattelecom” nevar uzsākt konkursa rezultātā piešķirto tiesību izmantošanu un no tām izrietošo pienākumu izpildi pirms šādas tiesības nav piešķīrusi ICANN. Tāpat nav izveidota pienācīga domēna vārdu administrēšanas sistēma pakalpojuma nodrošināšanai, nav radīti tehniskie risinājumi un citi nepieciešamie pasākumi. Ja Lēmums tiktu izpildīts un pieteicēja nodotu reģistru SIA „Lattelecom” visi līdz šim reģistrētie augstākā līmeņa domēni pārstātu darboties un neiespējamas kļūtu pilnīgi visas interneta tīmekļa vietnes, e-pasta adreses un citi interneta resursi, kuros izmantots domēns „.lv”. Lēmuma izpilde radītu būtisku kaitējumu visai sabiedrībai kopumā.

Atbilstoši SIA „Lattelecom” intereses apliecinājumā norādītajai informācijai, SIA ,,Lattelecom” ir gatava uzsākt pakalpojuma sniegšanu trīs kalendāro mēnešu laikā no Lēmuma spēkā stāšanās. Noteikumu 11.2.apakšpunktā ir noteikts, ka augstākā līmeņa domēna „.lv” reģistra turētāja pienākums ir nodrošināt nepārtrauktu reģistra un elektroniskās numurēšanas sistēmas darbību un pieejamību (pieprasījumu apstrādi domēnā un iespēju iesniegt elektroniski domēna vārdu un numuru reģistrācijas iesniegumu) Latvijas un ārvalstu lietotājiem. Minētais pienākums attiecas gan uz pieteicēju kā pašreizējo reģistra turētāju, gan uz SIA ,,Lattelecom” kā konkursa par augstākā līmeņa domēna „.lv” reģistra turētāja uzvarētāju. Līdz ar to reģistra turētāja maiņai jānotiek, nodrošinot pakalpojuma nepārtrauktību.

Arī “Lattelecom” saprot, ka uzsāktā tiesvedība apgrūtina pārņemšanu un pievienojas lūgumam apturēt lēmuma darbību:

Juridiski neskaidra un potenciāli mainīga darījuma izpildes vide būtiski paaugstina darījuma risku un izmaksas. Ievērojot minētos apstākļus, SIA „Lattelecom” lūdz tiesu apturēt Lēmuma darbību.

Ievērojot minēto un izvērtējot Noteikumu 7.punktu un Nolikumu, tiesa atzīst, ka konkursa Nolikumā noteiktie kritēriji par pretendentu pieredzi un plānoto domēna vārdu reģistrēšanas maksu nevar tikt uzskatīts par skaidriem un nepārprotamiem, uz kura pamata būtu iespējams objektīvi izvērtēt iesniegtos piedāvājumus.
Ievērojot minēto, tiesa atzīst, ka Lēmums ir pirmšķietami prettiesisks.

Administratīvā rajona tiesa nolēma
Apturēt Satiksmes ministrijas 2012.gada 5.jūlija lēmuma Nr.03-02/2999 darbību.

Droši vien lēmums tiks arī atcelts un tiks rīkots jauns konkurss. Tagad, zinot “Lattelecom” piedāvājumu, tas noteikti LUMII liks piedāvāt pamatotu domēna vārda uzturēšanas cenu gadā, līdz ar to mēs visi būsim tikai ieguvēji.

Avoti:
Tiesa: http://www.lumii.lv/uploads/ART_AADA_Matem.instit..pdf

2012-09-27  »  edgars

Re: Tiesa aptur lēmumu, ar kuru Lattelecom atzīts par uzvarētāju konkursā par domēna «.lv» reģistra uzturēšanuTags you can use (optional):
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>