Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Informatīvais ziņojums par ārstniecības personu personas koda apstrādi

Kategorija: DVI + eVeselība + Personas dati

personas_kods

Viens no ārstniecības personu personas koda apstrādes tiesiskajiem pamatiem ir Ministru kabineta 2005. gada 8. marta noteikumi Nr. 175 „Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi”. Minētie noteikumi paredz, ka receptes ievaddaļā (Inscriptio) norāda tās ārstniecības personas vārdu, uzvārdu, specialitāti un personas kodu, kura izraksta recepti. Ārstniecības personu personas kodi tiek apstrādāti arī saskaņā ar citiem Ministru kabineta noteikumiem, piemēram, Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265 „Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība”.

Fizisko personu datu aizsardzības likuma (turpmāk – FPDAL) 2. panta 3., 4. punkts noteic, ka personas datu apstrāde ir jebkura darbība, kura tiek veikta ar personas datiem. Savukārt  FPDAL 7.panta 3.punkts un 13.1 panta 2.punkts noteic, ka personas datu, t. sk. personas koda, apstrāde ir atļauta, ja personas datu apstrāde ir paredzēta ārējos normatīvajos aktos.

Nevis ārējos normatīvajos aktos, bet likumā! Ierobežot Satversmē garantētās tiesības drīkst tikai uz likuma pamata, nevis kaut kādiem MK noteikumiem.

Tā kā personas kods satur personas dzimšanas datus, personas koda izpaušana ir uzskatāma par iejaukšanos personas privātajā dzīvē. Norādām, ka esošā normatīvajos aktos noteiktā sistēma, ka ārstniecības personām dažāda veida ar ārstniecību saistītajā dokumentācijā, kas pieejama trešajām personām, jānorāda savs personas kods, pārkāpj Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 96.pantā noteiktās personu tiesības uz privāto dzīvi, jo personas kods ietver informāciju par personas dzimšanas datumu, kā arī personas kods pats par sevi ir personas dati un identificē fizisku personu. Savukārt Satversmes tiesa, skaidrojot Satversmes 96.pantā garantētās tiesības uz privāto dzīvi, vairākkārtīgi ir norādījusi, ka šīs tiesības skar dažādus aspektus. Tās aizsargā indivīda fizisko un garīgo integritāti, godu un cieņu, vārdu un identitāti, personas datus. Tiesības uz privāto dzīvi nozīmē, ka indivīdam ir tiesības uz savu privāto telpu, tiesības dzīvot pēc sava prāta, saskaņā ar savu būtību un vēlmēm attīstīt un pilnveidot savu personību, iespējami minimāli ciešot no valsts vai citu personu iejaukšanās.

Diezgan liekulīgi izcelt personas kodu kā identifikatoru, ja 70% Latvijas iedzīvotāju ir unikāli identificējami pēc vārda un uzvārda vien.

Vienlaikus, īstenojot ārstniecības personu personas koda aizvietošanu ar identifikatoru publiskajā vidē, Veselības inspekcija sadarbībā ar Nacionālo veselības dienestu, uzsāka darbību pie izmaiņu veikšanas Vadības Informācijas sistēmā (turpmāk – VIS), nodrošinot ārstniecības personu identifikatora – 11 simbolu koda ieviešanu VIS un ar 2012.gada maiju nodrošinot personas koda un identifikatora vienlaicīgu uzturēšanu sistēmā. Lai nodrošinātu ārstniecības personas identifikatora ieviešanu, Veselības ministrija 2013.gadā plāno veikt grozījumus šādos Ministru kabineta noteikumos.

Avoti:
MK: http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=4263

2013-03-22  »  edgars

Re: Informatīvais ziņojums par ārstniecības personu personas koda apstrādiTags you can use (optional):
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>