Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Latvijas kiberdrošības stratēģija 2014.-2018.gadam pamatnostādņu rīcības plāns

Kategorija: AM + cert.lv + DVI + eID + Kiberzemessardze + Kritiskā Infrastruktūra + Personas dati + PMLP + SM + VP ENAP Kibernoziegumu nodaļa

art_ndp

Aizsardzības ministrijai sadarbībā ar visām iesaistītajām ministrijām un Nacionālo informācijas tehnoloģiju drošības padomi līdz 2016. gada 1. februārim jāiesniedz Ministru kabinetā informatīvais ziņojums par pamatnostādņu rīcības plānā noteikto uzdevumu izpildes gaitu, bet līdz 2019. gada 1. jūnijam – informatīvais ziņojums par pamatnostādņu rīcības plāna īstenošanas gala novērtējumu, iekļaujot priekšlikumus kiberdrošības politikas jomā turpmākajiem gadiem.

Daži no rīcības plāna punktiem:

1.6. Esošās elektronisko sakaru tīklu infrastruktūras kartēšana
2018. g. 2. cet., SM
Vienota elektronisko sakaru tīklu infrastruktūras karte

1.9. CERT.LV organizēti valsts IKT risinājumu un infrastruktūras ielaušanās testi
Pastāvīgi, CERT.LV, NBS KAV
Regulāri organizēti IKT risinājumu un infrastruktūras ielaušanās testi

1.13. Plašāka eID pielietošanas e-autentifikācijā nodrošināšana un bezmaksas e-paraksta ieviešana
2018. g. 4. cet., SM, VARAM, IEM IC, PMLP
Plašāka eID iekļaušana e-autentifikācijas mehānismos, bezmaksas e-paraksta ieviešana un plašāka e-paraksta pielietošana

1.19. Augsti kvalificētu vadītāju sagatavošana kiberdrošības jomā, izveidojot atbilstošas studiju izglītības programmas
2018. g. 4. cet., AIP, Augstskolas
Studiju izglītības programmas izveide kiberdrošības jomā

2.1. Policijas kapacitātes palielināšana
2015. g. 4. cet., VP, IEM
Palielināta policijas ekspertīze, izmeklējot noziedzīgus nodarījumus pret IKT

2.2. Kiberdrošībā lietoto terminu definīciju izstrāde latviešu valodā
2015. g. 3. cet., IZM, VVC
Izstrādātas kiberdrošībā lietoto terminu definīcijas latviešu valodā

2.5. Vienota noziedzīgu nodarījumu kibertelpā apkopošanas mehānisma (statistikas) izveide policijas, prokuratūras un tiesu sistēmā
2016. g. 1. cet., IEM IC, TM, VP
Izveidots vienots noziedzīgu nodarījumu elektroniskajā vidē apkopošanas mehānisms

3.8. Nacionālā virtuālā ārējā perimetra stiprināšanas izvērtējums
2017. g. 4. cet., SM, AIM, VARAM
Informatīvais ziņojums par nacionālā virtuālā ārējā perimetra stiprināšanu, lai apzinātu, kategorizētu un izvērtētu riskus, kā arī savstarpēji koordinētu un veiktu nepieciešamos uzlabojumus

Avoti:
MK: http://likumi.lv/doc.php?id=267527

Tagged:

2014-07-14  »  edgars

Re: Latvijas kiberdrošības stratēģija 2014.-2018.gadam pamatnostādņu rīcības plānsTags you can use (optional):
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>