Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Krimināllikuma 193. un 193.1 panta piemērošanas teorētiskās un praktiskās problēmas

Kategorija: Juridiskie aspekti + Kibernoziegumi

jv_uldis_kinis_vaks

Nelikumīgas darbības ar finanšu instrumentiem un maksāšanas līdzekļiem

Liriska atkāpe juridiskā kontekstā. Ātro kredītu kompāniju piedāvātie pakalpojumi ir radījuši jaunu noziedznieku kategoriju. Viņu galvenais mērķis ir tikt pie ātrā kredīta, izmantojot citai personai piešķirtas tiesības, un nemaksāt par to. Dažiem likumpārkāpējiem tas pat ir kļuvis par ģimenes biznesu. Kamēr sodu izcieš vīrs, biznesu turpina sieva, citā gadījumā, tiklīdz persona izcietusi sodu, tūdaļ atkal atsāk šo nodarbi, jo pēc cietuma taču nepieciešami iztikas līdzekļi.

Secinājumi
1. Finanšu digitālā identitāte ir dati, kuri nepieciešami, lai persona varētu izmantot sev turējumā nodoto maksāšanas līdzekli vai maksāšanas pakalpojumu. 193. pants un 193. 1 pants paredz kriminālatbildību par šādu datu nelikumīgu izmantošanu.
2. Jebkura citā likumā ietvertā definīcija ir jātulko atbilstoši konkrētā likuma mērķim un Krimināllikumā piemērojama tiktāl, cik tā saistīta ar konkrētās ar šo likumu aizsargājamās intereses noskaidrošanu.
3. KL 193. pantam un KL 193. 1 pantam ir divi noziedzīgā nodarījuma objekti: 1) maksāšanas līdzekļu un maksāšanas pakalpojumu jomu reglamentē Kredītiestāžu un Maksāšanas pakalpojumu likums, tādējādi šie nodarījumi ir vērsti pret finanšu un kredīta jomu; 2) savukārt finanšu līdzekļi, ko glabā kredītiestāde vai maksājumu pakalpojuma sniedzējs, pieder personai, līdz ar to jebkuras nelikumīgas darbības ar tiem ir vērstas pret šo personu mantisko tiesību aizsardzību. Tāpēc būtu vēlams spriedumā norādīt abas apdraudētās intereses.
4. Kredītiestāžu likumā ietvertā maksāšanas līdzekļu definīcija ir jāpiemēro tikai saistībā ar materiāliem (fiziskiem) maksāšanas līdzekļiem – kredītkartēm, debetkartēm, čekiem, eiročekiem, vekseļiem u.c. To būtu vēlams attiecināt tikai uz KL 193. pantā paredzēto noziedzīgā nodarījuma priekšmetu satura noskaidrošanu.
5. Izvērtējot KL 193. 1 pantā paredzēto nodarījumu, tiesai būtu jāvadās no Maksājumu pakalpojumu likumā ietvertajiem terminiem un sasaistē ar Kredītiestāžu likumu, par šī nodarījuma priekšmetu jāatzīst maksāšanas pakalpojumi.

Avoti:
Jurista Vārds: http://www.juristavards.lv/doc/266117-kriminallikuma-193-un-193sup1suppanta-piemerosanas-teoretiskas-un-praktiskas-problemas/ [pielikums]

Tagged:

2015-04-07  »  edgars

Re: Krimināllikuma 193. un 193.1 panta piemērošanas teorētiskās un praktiskās problēmasTags you can use (optional):
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>