Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

AT atceļ notiesājošo spriedumu Neo lietā un nodod jaunai izskatīšanai

Kategorija: Incidenti + Spriedumi

neo_jassange

AT Krimināllietu departaments atcēla Rīgas apgabaltiesas spriedumu daļā, ar kuru apsūdzētais sodīts ar piespiedu darbu uz 100 stundām pēc Krimināllikuma 200.panta otrās daļas, proti, par ekonomisko un citu ziņu, kuras ir komercnoslēpums, neatļautu iegūšanu savai vai citas personas lietošanai. AT lēmumā norādījusi, ka apelācijas instances tiesas spriedumā nav sniegts par pierādītu atzītā, Krimināllikuma 200.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma apraksts atbilstoši Kriminālprocesa likuma prasībām. Atceltajā daļā lietu nosūtīs jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā. Pārējā daļā, proti, daļā, ar kuru apsūdzētais atzīts par nevainīgu un attaisnots apsūdzībā pēc Krimināllikuma 145.panta pirmās daļas par nelikumīgām darbībām ar fiziskās personas datiem, radot būtisku kaitējumu, Rīgas apgabaltiesas spriedums atstāts negrozīts.

Spriedumā lasāms, kāpēc Ilmārs Poikāns tika attaisnots apsūdzībā pēc Krimināllikuma 145.panta pirmās daļas par nelikumīgām darbībām ar fiziskās personas datiem:

AT piekrīt tiesību doktrīnā paustajai atziņai, ka Krimināllikuma 145.panta pirmajā daļā paredzētajam noziedzīgajam nodarījumam ir materiāls sastāvs, jo kriminālatbildība par nelikumīgām darbībām ar fiziskās personas datiem iestājas, esot nosacījumam, ja ar to radīts būtisks kaitējums.

AT konstatē, ka apelācijas instances tiesa nav apšaubījusi, ka fizisko personu datu nelikumīga iegūšana aizskar LR Satversmes 96.pantā garantētās personas tiesības, taču, pamatojoties uz pārbaudītiem pierādījumiem un atsaucoties uz tiesību doktrīnā paustām atziņām, atzinusi, ka konkrētajā gadījumā Satversmē garantēto tiesību aizskārums pats par sevi, neizvērtējot šā interešu apdraudējuma veidu, saturu, intereses nesēja īpašības, nav atzīstams par būtisku kaitējumu.

AT piekrīt tiesību doktrīnā paustajai un apelācijas instances tiesas spriedumā norādītajai atziņai, ka vērtējuma jēdziena satura atklāšanā svarīga nozīme ir interešu apdraudējuma veidam (izpausmei, raksturam), kā arī tam, cik smagi interese apdraudēta, darbības vai bezdarbības raksturam, intereses nesēja (personas, pret kuru vērsts apdraudējums) īpašības, kā arī tam, kā tas uztvēris konkrēto interešu apdraudējumu.

AT konstatē, ka apelācijas instances tiesa būtiska kaitējuma esamību vai neesamību izvērtējusi, pamatojoties uz tiesas izmeklēšanā pārbaudītiem pierādījumiem un ievērojot tiesību doktrīnā paustās atziņas par vērtējuma kritērijiem. Tostarp apelācijas instances tiesa ņēmusi vērā, ka personas, kuru interešu aizskārums apsūdzētajam inkriminēts, nav atzītas par cietušajām izskatāmajā kriminālprocesā un nav vērsušās tiesībsargājošās institūcijās, lai norādītu uz savu interešu aizskārumu, kas radīts ar apsūdzētā darbībām.

Apelācijas instances tiesa pamatoti norādījusi, ka no Krimināllikuma 145.panta pirmās daļas dispozīcijas izriet, ka krimināltiesiskā represija draud par neatļautām darbībām ar fizisko personu datiem, tātad par fiziskajām personām radīto kaitējumu, tādēļ apsūdzības formālā norāde uz valsts drošības interešu apdraudējumu un Valsts ieņēmumu dienestam radītu kaitējumi ir nepamatota. Turklāt kasācijas protestā par pareizu atzīts apelācijas instances tiesas atzinums, ka izvērtējams ir to apsūdzībā norādīto apsūdzētā darbību kopums, kas veiktas līdz datu publiskošanai internetā, proti, nav vērtējams kaitējums, ko varētu radīt nelikumīga VID EDS datu lejupielāde un izmantošana tos publiskojot.

No norādītajām tiesību doktrīnā paustajām atziņām izriet, ka ne katrs Satversmes 96.pantā garantēto tiesību aizskārums bez aizskāruma izvērtējuma atzīstams par interešu ievērojamu apdraudējumu likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” 23.panta izpratnē, kvalificējot noziedzīgo nodarījumu pēc Krimināllikuma 145.panta pirmās daļas.

Atkal problēma būtiskā kaitējuma pierādīšanā.

Avoti:
LSM: http://www.lsm.lv/lv/raksts/latvija/zinas/neo-lieta-augstaka-tiesa-atcel-notiesajoso-spriedumu-un-nodod-jaunai-izskatisanai.a203159/
Pietiek.com: http://pietiek.com/raksti/publicejam_pilnu_augstakas_tiesas_spriedumu_neo_lieta
Aldis Alliks (prezentācija “Persona. Sabiedrība. NEO”): https://www.youtube.com/watch?v=eu334BG5OFk

2016-11-04  »  edgars

Re: AT atceļ notiesājošo spriedumu Neo lietā un nodod jaunai izskatīšanaiTags you can use (optional):
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>