Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

File: Iepirkumi

10.2. Pretendenta piedāvātajam/-iem speciālistam/-iem ir jābūt sekojošai izglītībai un pieredzei: 10.2.1. Augstākā izglītība datorzinātņu jomā; 10.2.2. Pieredze darbā IS izstrādē un uzturēšanā valsts institūcijās vismaz 3 (trīs) gadi; 10.2.3. Pieredze IS izstrādes, uzturēšanas un drošības pārvaldības jomā (t.sk. iekšējo normatīvo aktu izstrādē un to ieviešanas kontrolē) vismaz 3 (trīs) gadi; 10.2.4. Pieredze valsts IS izstrādes […]

3 komentāri  » Read the rest

 Informācijas drošības pārvaldības audits, izvērtējot valsts informācijas sistēmas Veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas norēķinu sistēmu „Vadības informācijas sistēma”, „Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistrs”, „Iedzīvotāju genoma valsts reģistrs”, „Jaundzimušo reģistrs”, „Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze” un iekšējās lietošanas informācijas sistēmas – lietvedības sistēmu (DocLogix) un grāmatvedības uzskaites programmu Horizon. 1.7. Līguma darbības termiņš un izpildes […]

 » Read the rest

 Iepirkumi no Ls 3 000 līdz Ls 20 000 2.1.5. Pretendenta piedāvāto speciālistu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas un sertifikātu kopijas, šādiem speciālistiem: 2.1.5.1. informācijas sistēmu auditors – speciālists valsts informācijas sistēmu vismaz 1 (viena) drošības atbilstības audita veikšanā (iepriekšējo 3 (trīs) gadu periodā), otrā līmeņa augstākā izglītība datorzinātnēs, starptautiski atzīts informācijas sistēmas auditora sertifikāts (CISA […]

 » Read the rest

Sistēmu novērtēšanas plānošanas laikā ir jāveic vismaz šādas darbības: 1) Jāiepazīstas ar VID informācijas sistēmu risku analīzi un risku mazināšanas pasākumu plānu; jāveic sistēmas dokumentācijas, procedūru un pēdējā gadā veikto izmaiņu analīze, un rezultātā jānosaka VID informācijas sistēmu komponentes, kas pakļaujamas detalizētām drošības un veiktspējas pārbaudēm; 2) balstoties uz vispārpieņemto labo praksi, pārbaužu veikšanai nosaka […]

 » Read the rest

1.3. Audita veikšanas maksimālais ilgums – 2 mēneši; 1.4. Paredzamā līgumcena – līdz 8000 LVL; 5.4. Pretendents var nodrošināt, ka līguma izpildē piedalās projekta vadītājs, kuram ir maģistra grāds IT jomā, 3 gadu un vismaz 2 projektu pieredze šī konkursa iepirkuma priekšmetam līdzīga apjoma drošības audita projektu vadīšanā un kuram ir vismaz šādi sertifikāti: 5.4.1. […]

 » Read the rest

1. Iepirkuma priekšmets Valsts kases informācijas sistēmu (Elektronisko norēķinu sistēmas eKase, Valsts budžeta un pašvaldību budžeta pārskatu sistēmas VBPBP, t. sk. finansēšanas plānu apstrādes moduļa, Vienotās valsts budžeta plānošanas un izpildes sistēmas portāla, Centrālās resursu vadības sistēmas Horizon web moduļa) drošības audits. 4. Paredzamā līgumcena Līdz  LVL 19 999,00 (bez PVN). 8.1.2. Projekta vadītājam – augstākā izglītība […]

Tagged:

 » Read the rest

2.1. Iepirkuma priekšmeta mērķis: veikt socioloģiskos pētījumus par Latvijas iedzīvotāju paradumiem un attieksmi pret LVRTC sertifikācijas pakalpojumiem, tai skaitā (e-parakstu), to pielietojuma perspektīvām, kā arī alternatīvajiem personas elektroniskās identifikācijas veidiem un to popularitātes vērtējumu iedzīvotāju vidū. 2.2. Uzdevumi: 2.2.1. Konsultēt pasūtītāju par optimālāko socioloģisko pētījumu norises veidu, aptaujas anketu jautājumu formulēšanu un aptaujas anketu projekta […]

Tagged:

 » Read the rest

Iepirkuma priekšmets: E–paraksta integrēšana resursu vadības sistēmā (RVS) Horizon. Paredzāmā līgumcena (bez PVN) 5 500.00 2.1. Pretendentam jānodrošina e-paraksta integrēšana RVS Horizon vidē, nodrošinot: 2.1.1. Autentifikāciju RVS Horizon, izmantojot elektronisko parakstu; 2.1.2. Grāmatvežu daļas darbinieku atslogošanu, automatizējot dokumentu (izejošo rēķinu) elektronisku parakstīšanu. 2.2. Darba uzdevums: 2.2.1. Elektroniskā paraksta izmantošana lietotāja autorizācijai Elektroniskā paraksta izmantošana lietotāja […]

 » Read the rest

Iepirkuma priekšmets: Pamācības par e-pakalpojumiem (drukātas un elektroniskas). Iepirkuma priekšmeta apraksts: Izpildītājs, konsultējoties ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētās aktivitātes 3.2.2.1.1. „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu īstenošanā iesaistītajām institūcijām, veic priekšizpēti par projektu ietvaros izstrādātajiem, sabiedrībai potenciāli lietderīgākajiem elektroniskajiem pakalpojumiem un, saskaņā ar veiktās priekšizpētes rezultātiem, izstrādā atlasīto e-pakalpojumu praktiskā pielietojuma aprakstus. E-pakalpojumu […]

1 komentārs  » Read the rest

1. Vispārīga informācija par novērtējamām Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošajām informācijas sistēmām un sadarbības partneru sistēmām: 1) Valsts informācijas sistēmu savietotājs (VISS); 2) Pašvaldību vienotā informācijas sistēma (PVIS); 3) Elektronisko iepirkumu sistēma; 4) Latvijas valsts portāls www.latvija.lv; 6) citas programmatūras un informācijas sistēmas, kas tiks realizētas VRAA 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu […]

 » Read the rest